Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Termín a čas zápisu: 6. května 2020 od 8.00 do 16.30 hodin

Průběh zápisu:

Zápis bude podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhat bez přítomnosti dětí i bez přítomnosti zákonných zástupců. Čas podání nemá vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

V případě, že vám nevyhovuje den 6. května pro zapsání vašeho dítěte do naší mateřské školy, je možno si sjednat jiný termín ve dnech 4. – 15.5.2020 s vedoucí učitelkou odloučeného pracoviště:

MŠ Dvořákova (Cihlička) – Bc. Gabriela Tyrlíková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel:

MŠ Cihelní (Cihláček) – Bc. Dagmar Krakowczyková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel:

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

  1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

žádost ke stažení zde:

       2. Evidenční list dítěte

evidenční list ke stažení zde:

       3. Pokud potvrzení lékaře chybí, je nutné místo Evidenčního listu dítěte dodat Čestné prohlášení o očkování (prohlášení je na internetových stránkách MŠ v záložce Pro rodiče – zápis) a úplnou kopii očkovacího průkazu dítěte (týká se pouze dětí mladších 5 let – předškoláci, kteří mají vzdělávání povinné, potvrzení o očkování nedokládají).

čestné prohlášení ke stažení zde:

       4. Kopii rodného listu dítěte.

Zákonný zástupce bude při zápisu legitimován, bude zapotřebí platný občanský průkaz.

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky základní školy (ID datové schránky ZŠ: 7batxeb ),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem:

MŠ Cihlička (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.),

MŠ Cihláček (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)                   (nelze jen poslat prostý e-mail!),

  • poštou na příslušnou mateřskou školu (rozhodné datum, je datum podání na razítku pošty),
  • osobním podáním do poštovní schránky příslušné mateřské školy (v zalepené obálce),
  • osobním podáním do rukou vedoucí učitelky MŠ – tento způsob, použijte jen v krajním případě a vždy jen po předchozí domluvě.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, je povinností zákonného zástupce dodat do 5 dnů také originály dokumentů, a to výše uvedenými způsoby.

Vedoucí učitelka mateřské školy porovná kopii očkovacího průkazu dítěte s očkovacím kalendářem dle zákona a porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře dle zákona, musí zákonný zástupce před zápisem kontaktovat na dálku svého dětského praktického lékaře a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, nemůže být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Všechny potřebné dokumenty pro zápis je možno si vyzvednout v tištěné podobě v kanceláři vedoucí učitelky ve dnech 4. a 5. května od 8,00 do 16,00 hodin.

 

V den zápisu, tj. 6. května 2020 od 8:00 do 16:30 hodin bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci následně zasláno v SMS zprávě. O přijetí rozhoduje ředitel školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

Povinné předškolní vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do nástupu do základní školy.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách školy a na dveřích příslušné mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) a to od 13. 5. do 14. 5. 2020 v době od 10:00 do 14:00 hodin.

V Karviné dne 20. dubna 2020                                                      Mgr. Zdeněk Jelínek – ředitel školy

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ NAJDETE ZDE:

• Znát svoje jméno, příjmení a věk.
• Vědět, jak se jmenují rodiče a co dělají.
• Pamatovat si adresu, kde bydlí.
• Poznat barvy (červenou, modrou, žlutou...).
• Poznat tvary (čtverec, obdélník, kruh...).
• Držet správně psací náčiní (tzv. špetkový úchop).
• Nakreslit postavu (s detaily – oči, ústa, krk...).
• Překreslit podle vzoru (slunce, dům, psací písmeno...).
• Rozlišovat směry (nahoru, dolů, doprava, doleva).
• Vystřihnout obrázek nůžkami.
• Umět se samostatně obléct, zapnout knoflík, zavázat tkaničku...
• Umět pojmenovat věci a řadit je podle vlastností (malý/velký, ovoce/zelenina...).
• Vytleskat slovo po slabikách, určit počet slabik.
• Uklidit hračky, pastelky, knížky na své místo, kam patří.

Nejdůležitější je, aby bylo dítě pro školu zralé a těšilo se.

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2. Zvykejte dítě na odloučení.
Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti.
Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
Zároveň jej ujistěte, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) - vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného – nejlépe plyšovou hračku.


Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí rovnice: zbavit se své úzkosti = zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě - pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Promluvte si s učitelkou.
Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace.

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

MŠ DvořákovaZŠ Cihlení

Přehled akcí

Žádné události