Do MŠ budou přijaty jen děti jejichž zákonní zástupci jsou
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce
prvku kritické infrastruktury,
• zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Do MŠ budou přijaty i děti z jiných zařízení
• s řádně vyplněnou žádostí i přijetí (vyplníte v naší MŠ)
• evidenčním listem dítěte (kopie z kmenové MŠ)
• zmocnění k vyzvedávání dětí (vyplníte v naší MŠ)
• „Čestným prohlášením o bezinfekčnosti“ (vyplníte v naší MŠ)
• složením zálohy na stravné 30,- Kč/den (450,- Kč, výběr při nástupu v MŠ)
• úhrada úplaty za předškolní vzdělávání (350,- Kč, výběr při nástupu v MŠ)

Do MŠ děti vybavte
• oblečením a přezuvkami po MŠ (případně i na pobyt venku)
• rouškami v hyg. balení (uzavíratelné)
• papírovými kapesníky

Třída KUŘÁTKA 558 846 037

p.uč. Petra KÝVALOVÁ

p. uč. Bc. Kateřina ZVERCOVÁ

chůva: Anna ZIELINOVÁ


Třída BERUŠKY 558 846 037

p.uč. Bc. Dagmar KRAKOWCZYKOVÁ ved. uč. tel.: 558 271 974

p.uč.  Natálie SÝKOROVÁ

Třída VEVERKY 558 846 037
p. uč. Bc. Tereza HOSCHNOVÁ
p. uč. Tereza LANČOVÁ

Provozní zaměstnanci
p. vedoucí provozu: Pavlína NOVÁKOVÁ tel.: 558 846 037, 602 253 587
p. školnice: Monika ZMUDOVÁ
p. uklízečka: Elena FRANKOVÁ
p. kuchařky: Monika NOVOTNÁ  tel.: 558 846 038 

                       Dorota ŠABACKÁ

ČÍSLO NA MOBILNÍ TELEFON: 607 084 503

Provoz mateřské školy CIHLÁČEK
v období od 20.5.do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit na přísná pravidla, kterými se naše mateřská škola řídí vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID – 19.

Za těchto podmínek je možné navštěvovat naší MŠ do konce června.

1. Cesta do MŠ a z MŠ – při cestě do a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí ústa a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry (netýká se rodinných příslušníků).
2. Před prvním vstupem do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) - formulář již ke stažení na webu MŠ (https://nedbalova.cihelni.cz).
3. Rodič dítě předává pověřenému zaměstnanci MŠ vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
4. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě okamžitě, v co nejkratší době, do mateřské školy přijet.
5. Dítě vstupuje do MŠ pouze s pověřeným zaměstnancem školy, rodiče budou do budovy vpuštěni pouze v nejnutnějších případech, a to vždy jen v roušce. Stejný režim platí také pro vyzvedávání, kdy dítě bude zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě předáno ve stanovený čas u vstupu do MŠ.
6. U dětí, které trpí alergií je nutné doložit písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy, kašle alergického původu (týká se dětí, které tuto informaci nemají zapsanou v evidenčním listě).
7. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje ruce (důkladně 20 až 30s tekutým mýdlem). K osušení rukou se používají vždy jednorázové ručníky a na řádně vysušené ruce se použije desinfekční prostředek.
8. Výhradně se používají jednorázové kapesníky a po smrkání si děti vždy umyjí a vydezinfikují ruce viz. předchozí bod.
9. Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu mateřské školy.
10. Pokud se v rodině nacházejí osoby s rizikovými faktory, je na zvážení rodičů, zda bude dítě do mateřské školy docházet.
11. V případě, že dítě onemocní, bude zpětně přijato k předškolnímu vzdělávání jen s lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti.
Žádáme vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.
V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění, a proto v rámci COVID – 19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny. Děkujeme za pochopení.

V Karviné dne 15.5.2020 Mgr. Zdeněk Jelínek – ředitel školy

VÁŽENÍ RODIČE,
SRDEČNĚ VÁS ZVU NA SPOLEČNOU SCHŮZKU
V ÚTERÝ 15. 9. 2020 V 15,15 HOD.


NA PROGRAMU BUDE:
- VZDĚLÁVACÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY V MŠ
- ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ
- SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ
- SMĚRNICE O PLATBÁCH STRAVNÉHO
- PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY
- ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21
- RODIČOVSKÝ KLUB
VAŠE ÚČAST JE VELMI ŽÁDOUCÍ !!!!!!
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

MŠ DvořákovaZŠ Cihlení

Přehled akcí

Žádné události